dijous, 30 d’abril de 2020

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA


1_INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ __ 

Totes les activitats, tasques, treballs, reflexions, etc. proposades pel professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d’avaluació.  


2_CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS __       
_ El pes de les activitats, tasques, treballs, reflexions, etc. seran el 100% de la nota.
_Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professor de l’assignatura s’hauran d’entregar completes de manera correcta.
_S’ establirà un termini per a entregar cada tasca
_Les tasques entregades s’han de correspondre a l’exercici en qüestió. 
_L’exercici en qüestió s’ha  d’adaptar als paràmetres de presentació establerts. (nom i llinatges, títols dels diferents apartats, ordenat visualment per facilitar la lectura, amb una portada i un índex  si és el cas, etc.)


3_CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICS __
_ Per a l’alumnat amb una avaluació suspesa_
*Em posaré en contacte amb l’alumne mitjançant un correu electrònic per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.      

_ Per a l’alumnat que no ha superat la 1ª i la 2ª avaluacions_
*S’han d’entregar totes les tasques completes de manera correcta.
*S’ establirà un termini per a entregar cada una de les tasques, sinó les entreguen dins aquest termini, la nota màxima de la tasca en qüestió tan sols podrà arribar a la meitat de la puntació total.
*L’àrea es considerarà recuperada si s’obté, com a mínim, un 70% en l’avaluació del conjunt de les activitats, treballs, etc. proposats en aquest tercer trimestre.


_ Per a l’alumnat que ha superat les  avaluacions anteriors_
*En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, activitats, treballs, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0,15. El resultat d’aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i la 2a avaluacions. La suma total serà la nota d’avaluació de juny. 
Per exemple: 
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0,15
8x0,15= 1,2
Si a la primera avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
La mitjana és 5+7=12
12/2=6
Per tant el resultat d’aquesta mitjana 6, se sumarà 1,2 del tercer trimestre
6+1,2= 7,2
La nota global al juny serà 7,2