dimarts, 28 d’abril de 2020

AVALUACIÓ L. CASTELLANA 3R TRIMESTRE

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE LLENGUA CASTELLANA

A.- Instruments d'avaluació:

Les activitats, tasques, projectes, treballs, controls... i tots aquells que consideri el professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d'avaluació.


B.- Criteris de qualificació generals.

* El pes de les activitats, tasques, controls, exàmens, etc. de Llengua castellana seran:

25 % de la nota les activitats diàries;
75 % de la nota els controls i activitats individualitzades.

* Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professor de l'assignatura s'hauran d'entregar COMPLETS i de MANERA CORRECTA.

* Cada professor establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada tasca. Si nó s'entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.


C.- Criteris de qualificació específics.

C1.- Per a l'alumnat que li queda UNA AVALUACIÓ SUSPESA.

* Serà el professor de la matèria qui indicarà a l'alumne les pautes a seguir per poder aprovar el curs. L'alumne s'haurà de posar en contacte amb el professor per tractar el tema.


C2.- Per a l'alumnat que NO HA SUPERAT LA 1a i 2a AVALUACIONS

* S'han d'entregar TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui el professor. Si no s'entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d'activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.


C3.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, exàmens, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.


Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8x0'15=1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5+7= 12
12/2= 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6+1'2= 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7'2